In de komende weken worden de regelingen ten aanzien van de steunmaatregelen voor bedrijven die worden getroffen door het Coronavirus (COVID-19) door het kabinet verder uitgewerkt en zal het kabinet meer informatie verstrekken. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en proberen deze pagina zo up-to-date mogelijk te houden. De meest recente steunmaatregelen zijn de volgende:

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”) (ter vervanging van de werktijdverkortingsregeling)

De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. Uitgangspunt is daarbij dat omzetdaling het gevolg is van buitengewone omstandigheden, die buiten het normale ondernemersrisico vallen en bijvoorbeeld samenhangen met overheidsingrijpen en openbare orde maatregelen. Een werkgever hoeft niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan de omzetdaling van ten minste 20%.

De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Werkenden met een zogenoemde ‘fictieve dienstbetrekking’ vallen daarmee wel onder de regeling, maar niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s weer niet.

De regeling geldt ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract voor zover deze werknemers in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. Ook is de NOW van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals een werknemer met een nulurencontract. Ook payroll- en uitzendwerkgevers komen in aanmerking. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden.

Belangrijke voorwaarden

Aan de NOW zijn, twee belangrijke voorwaarden verbonden:

  1. Er geldt een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden.Dit wil zeggen dat werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers dus door te betalen. Een daling van de loonsom leidt tot een lagere subsidie.
  2. Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. De werkgever doet in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij UWV geen verzoek om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Als toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% worden in mindering gebracht op de totale loonsom, waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Berekening tegemoetkoming

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de 3-maandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd door een vaste opslag van 30% op het sociale verzekeringsloon.

Als loon wordt maximaal tweemaal het maximumdagloon per maand (derhalve max.

€ 9.538) per individuele werknemer in aanmerking genomen.

De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Op deze manier blijft het voor werkgevers altijd gunstiger om, waar dat mogelijk is, omzet te blijven genereren.

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een 3-maandsperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet over heel 2019, gedeeld door vier. Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling. Een vrij beperkte en kortdurende daling van de omzet komt dus niet in aanmerking voor een subsidie op grond van de NOW. Er wordt ook geen rekening gehouden met het feit dat de gebruikte tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of door seizoenspatronen.

Omzetdaling op concernniveau

Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon gaat het om de (verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Bij meerdere rechtspersonen gaat het om de omzetdaling op concernniveau. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming.

Als een werkgever meerdere loonheffingsnummers heeft en voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal hij per loonheffingsnummer een aanvraag moeten indienen. Wel geeft hij de omzetdaling op die hij voor de gehele onderneming verwacht; bij elke aanvraag vult hij dezelfde omzetdaling en meetperiode in.

Aanvraag, voorschot en toekenning van de subsidie

Op vrijdag 3 april 2020 wordt definitief vastgesteld of het UWV de NOW vanaf 6 april 2020 kan uitvoeren. Bij de aanvraagprocedure moeten werkgevers, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingsnummer, de volgende stappen doorlopen:

  • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom over 3 maanden vanwege een omzetdaling van meer dan 20%.
  • De 3 maanden gaan over de periode naar keuze van de ondernemer te starten op 1 maart, 1 april of 1 mei;  als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen dan op 1 maart. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020.
  • De werkgever geeft de verwachte omzet in de drie maanden van de door hem gekozen meetperiode op en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier.
  • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten en vermeldt hij dat op het aanvraagformulier.
  • Voor bijzondere situaties (het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019; het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

Voorschot

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling.

Het voorschot is gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Hierdoor worden werkgevers van werknemers met een flexibel contract gestimuleerd om het loon door te betalen (voor dezelfde urenomvang). Wordt ervoor gekozen om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen, dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de NOW en wordt hierover subsidie ontvangen.

De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. Er wordt naar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken.

Beslissing

Voor het UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet de werkgever vaststelling van de subsidie aanvragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid te geven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist. De regeling kan op dat punt nog worden aangepast.

Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag zal het UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

Pas op! Boete bij ontslag na NOW

Vanochtend is tijdens de persconferentie van minister Koolmees gebleken dat ondernemers die een beroep doen op de NOW, écht geen ontslagen mogen laten vallen. Is een ontslag toch noodzakelijk, bijvoorbeeld om een faillissement te voorkomen? Dan kan de ondernemer een boete verwachten. Dit zal anders zijn bij een ontslag om dringende redenen (het ontslag op staande voet) of andere vormen van ontslag die op geen enkele wijze samenhangen met bedrijfseconomische omstandigheden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

[begint met oude WTV regeling, even naar beneden scrollen]

De datum waarop de regeling aangevraagd kan worden, is nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt dit 6 april. Let op: gezien de vele aanvragen kan de website vastlopen. Om deze redenen kun je deze aanvraag het beste zelf doen; je weet zelf het beste een inschatting te maken en als wij voor onze klanten het in moeten dienen, is dat voor het grootste deel onmogelijk om het tijdig en efficiënt in te dienen. Als je hulp nodig hebt bij het invullen, kun je uiteraard altijd even bellen met ons. Vraag voor de zekerheid alvast e-herkenning aan, als je die nog niet hebt (https://eherkenning.nl/leveranciers), wellicht is dat nodig.

Uitstel van betaling belastingaanslagen

Op de website van de Belastingdienst is vanochtend een belangrijke update geplaatst in verband met uitstel van betaling voor diverse belastingen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Het is vanaf heden mogelijk om online uitstel van betaling aan te vragen voor de IB, VPB, BTW en LB, door in te loggen met een DigiD-code.

Is uw onderneming een rechtspersoon? Dan moet een werknemer [RH: of dga] inloggen met zijn eigen DigiD. De DigiD waarmee u inlogt, wordt niet opgeslagen. Wij zullen deze verder ook niet gebruiken.  

Let op: Op de site van de Belastingdienst staat nog wel dat pas uitstel kan worden aangevraagd als een aanslag is ontvangen ! Wel is het zo dat, als éénmaal uitstel is aangevraagd, dit uitstel ook automatisch geldt voor nieuwe aanslagen opgelegd in de periode van uitstel.

Standaard wordt er nu 3 maanden bijzonder uitstel gegeven.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Wij vragen u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zullen we u nog over inlichten via deze website. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Voor nu is een deskundigenverklaring van ons niet aan de orde. Als na die 3 maanden de aanslagen kunnen nog niet worden betaald, moeten we de volgende stap nemen.

Voor het bestuur (directie) van een vennootschap is het belangrijk om tijdig betalingsonmacht te melden bij de belastingdienst om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Hierover wordt bij de genomen maatregelen geen enkele melding van gemaakt. Ervan uitgaande dat bijzonder uitstel wordt verleend, is de betalingsonmacht tijdelijk niet aan de orde. Het blijft het raadzaam om scherp in de gaten te houden dat de onderneming onverhoopt niet in echte betalingsonmacht terecht komt. Zodra je verwacht dat de liquiditeitsproblemen van langere duur blijkt te zijn dan van tijdelijke aard, stuur dan gelijk een melding van betalingsonmacht naar de belastingdienst voor de betreffende BV. Dit moet met een formulier:https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies

Dit geldt ook voor belastingen en premies sociale verzekeringen, maar ook voor pensioenpremies aan een pensionfonds.

TOZO – Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandigen

Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot het sociaal minimum voor zelfstandigen.

https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/

Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van je gemeente. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met kopieën van je identificatiebewijs (rijbewijs voldoet niet), bankafschriften, de bestaande beschikkingen, brieven en informatie over huishoudenssamenstelling. De gemeente haalt zelf gegevens op uit het KVK Handelsregister (uittreksel).

Borgstelling MKB Corona (“BMKB-C”)

MKB ondernemers, die financiële moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen ook gebruikmaken van de borgstelling MKB-kredieten. Ondernemers kunnen een krediet (lening) aanvragen bij een kredietverstrekker, zoals een bank. De overheid staat dan gedeeltelijk garant, waardoor de lening makkelijker wordt verstrekt door de kredietverstrekker. Dit krediet kan vervolgens door bedrijven worden benut om de periode te overbruggen waarin zij door het coronavirus inkomsten of productie mislopen. De borgstelling MKB kan door ondernemers worden aangevraagd indien zij maximaal 250 werknemers en maximaal EUR 50M omzet per jaar hebben.

Aanvragen? Het krediet kan worden aangevraagd bij kredietverstrekkers (zoals banken). De kredietverstrekkers vragen dan goedkeuring aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (“RVO”).

Voor grotere ondernemingen geldt er een andere regeling, namelijk de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (“GO”).

€ 4.000 Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Voor ondernemers/ondernemingen in bepaalde sectoren. Er wordt geen onderscheid gemaakt in rechtsvorm.

Duidelijk uitleg en voorwaarden bij:

https://www.kvk.nl/corona/togs-4000-euro-voor-direct-getroffen-ondernemers/ en

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs

Bepalend is de SBI code waarmee de onderneming op 15 maart 2020 stond ingeschreven. Check met het kvk nummer op:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19#block-agnl-kvk-api-kvk-block

Zijn er meer codes? Dan geldt de bovenste, die wordt nu gezien als hoofdactiviteit. Is de SBI code of hoofdactiviteit onjuist? Vul dan het formulier in:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl

Aanvraag via:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/aanvraagproces/aanvraagprocedure

Aanvraag met Digid of E-herkenning (niveau 1 of hoger). E-herkenning is eenvoudig en snel aan te vragen bij:

https://eherkenning.nl/leveranciers

Machtigen van een intermediair kan ook, daarvoor moet een machtiging worden opgesteld via een formulier. Maar het is sneller, handiger en zonder kosten om het zelf te doen. Bovendien is er thans een wachtrij, een intermediair zal die wachttijd doorberekenen.

HEEFT U NOG VRAGEN?